Our Kathmandu Yoga Studios

Yoga Shala Patan

Charak Yoga

Kanchan Yoga Ashram Thamel

Kanchan Yoga Training & Retreat Center

© 2019 Kanchan Yoga

Kathmandu, Nepal | +977 9818148030 kanchanyoganepal@gmail.com